Logistik- och distributionstjänster

för hela försörjningskedjan av fordonsdelar

Behöver din verksamhet hjälp med hela försörjningskedjan eller tredjepartslogistiken? Hedin Parts hjälper dig att hitta den logistik- och distributionslösning som bäst passar din verksamhet.

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens med att hantera krävande och komplex logistik till och från länder runt om i världen. Dessutom har vårt logistik- och distributionscenter ett perfekt läge oavsett om kunderna finns i Sverige, Norden, Europa eller globalt. 

Utforska våra logistik- och distributionstjänster och vi hjälper vi dig att hitta bästa logistiklösningen

Distributörstjänster

Distributörstjänster för hela försörjningskedjan

Hedin Parts har lång erfarenhet av att ta hand om logistikflödet som 3PL-partner, och för ett antal av våra partners ansvarar vi för hela försörjningskedjan – från tillverkare till återförsäljare. Vårt mål är att erbjuda rätt produkter, säkerställa att produkterna levereras effektivt till återförsäljare, samtidigt som vi upprätthåller lämpliga lagerbestånd och minimerar kostnader. Detta gör vi genom en integrerad försörjningskedja där vi har kontroll på flödet, lageroptimerar, har förankrade processer, automatiserade lagersystem och stor kapacitet för att hantera en stor volym.

Tjänster för hela försörjningskedjan är allt från inköpsplanering, prognos av reservdelsförsörjning, koordinering mellan olika involverade parter, försäljningsplanering och orderhantering till lagerkontroll, lageroptimering, distributionshantering och kundsupport. 

Inbound

Inbound med välutvecklade processer

Smidig godsmottagning

Effektiva logistikslösningar börjar med utarbetade processer för inleveranser och godsmottagning. Allt gods som anländer till vårt logistikcenter kontrolleras och valideras av vår utbildade personal innan det fortsätter till lagret eller förbereds för ompackning. Genom våra moderna automationslösningar kan vi garantera att gods som inlevereras före klockan 10.30 är tillgängligt för utleverans samma dag, samtidigt som allt inlevererat gods är tillgängligt för utleverans dagen efter.

Ompackning av varor

Vi har lång erfarenhet och kompetens inom ompackning av varor. Ofta handlar det om nedbrytning av pallar eller lådor till mindre, mottagaranpassade paket och emballage. Vi kan också hantera varuflöden som sammanförs (korsdockas) och därefter ompackas för vidare distribution till slutkunden.

Hantering av farligt gods

Allt gods som bedöms som farligt etiketteras tydligt med svensk märkning och förvaras i delar av lageranläggningen med avancerade säkerhetssystem och brandskydd.

Lagerhantering

Effektiv lagerhantering och kundfokuserad personal

Modern och effektiv lagerhantering

Vårt moderna logistik- och distributionscenter i Nyköping är utformat för effektiv hantering av tredjepartslogistik och erbjuder sammanlagt över 73 000 kvadratmeter lageryta. Genom högteknologiska automationslösningar och olika typer av lagerytor kan vi garantera effektiv och flexibel lagerhantering för fordonsdelar av alla storlekar och format samtidigt som risken för fel minimeras.  Anläggningen är även utrustad med avancerat brandskydd och säkerhetssystem för hantering av farligt gods. 

Lyhörd och kundfokuserad personal

Vid sidan av våra automationslösningar är Hedin Parts personal avgörande för att garantera hög kvalitet i alla led av lagerhanteringen. Våra kundfokuserade medarbetare har lång erfarenhet av att skapa effektiva logistikflöden åt kunder av olika storlekar och lyssnar lyhört på era önskemål. Om behovet uppstår har vi en välbemannad kundserviceavdelning som snabbt svarar på frågor.

Optimerad lagerhantering med AutoStore

I början av 2024 invigdes det avancerade lagerhanteringssystemet AutoStore för att optimera anläggningens kapacitet och möjliggöra ännu effektivare logistikflöden. AutoStore använder en intelligent mjukvara för att styra 27 robotar som hanterar lagret för att minimera plocktider och öka produktiviteten. Det innebär att vi kan hantera drygt 950 orderrader per timme och skapar förutsättningar för ännu effektivare leveranser till kunder över hela Europa.

Outbound - distributionstjänster

Distributionshantering för effektiva logistikflöden

Orderhantering och support

Effektiv distribution kräver genomtänkt och tydlig planering. Hedin Parts flerspråkiga supportpersonal har lång erfarenhet av att hantera transportadministrativa uppgifter, ordermottagning och tillhörande kringtjänster. 

Snabb hantering med hög precision

Vi har lång erfarenhet av att plocka och packa varor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för effektiva logistikflöden. Genom ett gediget och långsiktigt kvalitetsarbete har vi optimerat processerna och reducerat felplock till högst två orderrader per 1 000. 

Smarta förpackningslösningar

För att underlätta hanteringen strävar Hedin Parts efter att använda smarta förpackningslösningar i så stor utsträckning som möjligt. Smarta förpackningslösningar är ofta ekonomiska, förmedlar ett tydligt budskap, är lätta att hantera, hållbara och enkla att återvinna.

Etikettering

Som en del i processen för ompackning och sampackning inför vidaredistribution använder Hedin Parts marknadsledande tekniker för felfri gods- och transportetikettering. Allt gods som bedöms som farligt märks enligt mottagarlandets lagstiftning för att garantera effektiv distribution. 

Transporthantering

Kontrollerad transporthantering

Effektiv transportadministration

Genomtänkt transporthantering minimerar kostnader, maximerar effektivitet och säkerställer att varorna levereras i gott skick vid rätt tidpunkt. Hedin Parts hanterar dagligen stora godsvolymer med ett flertal avsändare och mottagare i över 30 länder, och  har sedan länge utarbetade processer för att minska ledtider och garantera skyndsam hantering i samtliga transportsätt. 

Kostnadseffektiva och flexibla transportlösningar

Genom våra partners, vår erfarenhet av att hantera stora volymer och stora antal dagliga avgångar från Nyköping kan vi erbjuda kostnadseffektiva transportlösningar med  snabba leveranstider. Under årens lopp har vi byggt upp ett stort nätverk av transportörer och kan därigenom hjälpa våra kunder att upphandla snabba, precisa och kostnadseffektiva transportlösningar för reservdels- och eftermarknadsflöden.

Leveranstider och kvalitet:

 • Rutiner och daglig hantering av containrar, pallar och paket
 • Möjlighet att hantera expressorder till hela världen
 • Bred uppsättning av fraktalternativ från Hedin Parts transportörsbibliotek – vi anlitar endast transportörer med konkurrensmässiga priser och villkor
 • Månadsvis fakturakontroll och vidarefakturering
 • Tillgång till utsläppsrapporter
 • Utarbetade processer för effektiv tullhantering
 • Processer för hantering av farligt gods
 • Uppföljning av avvikelser och kvalitet samt hantering av reklamationsärenden.

Modernt logistikcenter mitt i Norden

Nyköpingsregionen är ett logistiknav under tillväxt och Hedin Parts moderna anläggning ligger välplacerad strax öster om staden. Bara tio mil söder om Stockholm – och med omedelbar närhet till hamnar, järnväg och Europavägar – kan vi erbjuda effektiva transporter till hela världen.

IT-lösningar

Kraftfulla IT-lösningar och användningsklar systemintegration

Flexibelt och kraftfullt IT-system

En av Hedin Parts styrkor är våra IT-resurser och vårt flexibla IT-system. Inom verksamheten finns handplockad IT-expertis med erfarenhet av att skapa kraftfulla och flexibla IT-lösningar med smart systemintegration, som möjliggör insyn i försörjningsflödet och underlättar samordning av arbetet mellan alla involverade parter. Med dessa intelligenta IT-system kontrollerar vi alla delar av försörjningsflödet: orderläggning, inbound, lagerstyrning- och hantering (WMS) och distribution. På så sätt skapas effektiva logistiklösningar som garanterar att era kunder får rätt produkt vid rätt tid. Hedin Parts har även kunskap och kompetens att hantera VMI (Vendor Managed Inventory), det vill säga att garantera en löpande påfyllning av reservdelar och förnödenheter hos kundens mottagare.

Webbportal för reservdelsdistribution

Hedin Parts erbjuder en webbportal för reservdelsdistribution som möjliggör en effektiv, snabb och säker e-handel för företag. Genom portalen skapar vi förutsättningar för snabb orderläggning, kortare ledtider, högre leveranskvalitet och  returhantering. 

Snabb och kostnadseffektiv systemintegration

Hedin Parts erbjuder alla logistikkunder en molntjänst med öppna API:er som gör det möjligt att smidigt och effektivt förmedla data mellan system, kunder och samarbetspartner. Den molnbaserade lösningen gör det snabbt och kostnadseffektivt att skapa och underhålla nya integrationer. Med integrationsplattformen knyts Hedin Parts system samman med ert system och med alla era partners system, såsom affärssystem, TA-system, lagersystem/WMS, e-handelssystem, betal- och ekonomisystem. Oavsett om IT-systemen är stora, små, gamla eller nya så kan alla kommunicera tillsammans via den smarta molnlösningen. Snabb, kostnadseffektiv och smart användningsklar systemintegration.

Extra logistiktjänster

Export, returlogistik, farligt gods, buffertlager, miljö, etc

Utöver inbound, lagerhantering, distribution och transporthantering erbjuder vi ett antal tilläggstjänster för att ytterligare underlätta logistikflödet för våra kunder och partners. 

Smidigare utlandsexporter

Vi hjälper till med export- och tullhantering genom att ta fram komplett leveransdokumentation för försändelser till och från Sverige, detaljerad statistik samt beräkning av era tullkostnader.

Effektiv Returlogistik

Effektiv returlogistik kräver erfarenhet, kompetens och moderna IT-lösningar. Detta erbjuder Hedin Parts tillsammans med en välbemannad kundservice och utarbetade processer med helhetssyn över varuflödet för snabb och flexibel returhantering. 

Transport och hantering av farligt gods

Hedin Parts lageranläggning är utformad för hantering av farligt gods* och personalen har kompetens om både själva hanteringen och de lagar som gäller. Farligt gods lagras i en särskild del av lagret och hanteras av personal som är utbildad enligt myndighetskrav från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Vid behov besöker vår personal er verksamhet och identifierar, sorterar, klassificerar, emballerar, märker samt transporterar farligt avfall för behandling. Vi hanterar alla typer av farligt gods förutom radioaktiva ämnen.

Exempel på tjänster:

 • Rådgivning för transport av farligt gods
 • Transport av farligt gods enligt gällande lagar
 • Dokumentation av transport av farligt gods
 • Utbildning av personal som hanterar farligt gods
 • Löpande rådgivning kring hantering av farligt gods
 • Ompackning i anpassat emballage

* Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människa, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under transporten.

Tillfälligt buffertlager

Ibland kan det finnas behov av att snabbt utöka lagerkapaciteten under en period. Vår personal hjälper er att ta fram anpassade lösningar för att hantera tillfälliga logistikbehov. Givetvis kan vi också lägga till andra mervärdestjänster, exempelvis ompackning eller prismärkning av era produkter.

Miljö och hållbarhet

Hedin Parts har sedan länge bedrivit ett seriöst och genomtänkt miljö- och hållbarhetsarbete. Inom verksamheten arbetar erfarna återvinningsexperter som gärna bistår med rådgivning och analys av hur era produkter och emballage kan återvinnas eller återanvändas på bästa sätt.

Kontakta oss för mer information

Välkommen att kontakta oss för att utifrån vårt breda tjänsteutbud hitta bästa logistik- och distributionslösningen för din verksamhet. Vår målsättning är att bidra till att göra din verksamhet ännu bättre och öka sin kundnöjdhet.

Logistiktjänster (3PL)

Martin Lennbom

Logistic Business Area Manager
Hedin Parts and Logistics AB

martin.lennbom@hedinparts.com
+46 (0)700-85 30 25