Bli vår logistikpartner

Hedin Parts – en engagerad samarbetspartner

När du väljer Hedin Parts som samarbetspartner får du en engagerad, innovativ och flexibel partner genom hela försörjningskedjan eller inom tredjepartslogistik. Hedin Parts är en väletablerad nordisk tredjepartslogistiker med en högautomatiserad anläggning, stort transportnätverk och ett mycket kundnära arbetssätt.

Vi har en lång historia där vårt ursprung i den svenska bilindustrin lade grunden till den nyfikenhet och starka innovationsanda som vi drivs av än idag. Genom åren har vi byggt upp ett gediget kunnande som gör att vi förutse och erbjuda den logistik- och distributionslösning som bäst passar för att utveckla och stärka din verksamhet.

Ditt varumärke är viktigt

I Hedin Parts får du en pålitlig och engagerad samarbetspartner. Vi vet hur värdefullt ett starkt varumärke är för att lyckas i en konkurrensutsatt bransch och som vår partner vill vi bidra till att göra er verksamhet framgångsrikare. Vårt mål är att främja din verksamhet genom att alltid sätta ditt företag och dina kunder först.

Utifrån grundinställningen att det vi gör är prioriterat och affärskritiskt för din verksamhet, tar vi ansvar för att effektivt hantera  er logistik och distribution. Med hög kompetens, kvalitet och stora resurser kan vi erbjuda logistiklösningen som passar bäst för just din verksamhet.

Kundvärde och nytta med TPL

Kundvärde och nytta

Att lägga ut sin logistik på tredje part är inget nytt, och hela transportbranschens framväxt är ett exempel på hur företag under decennier har minskat det egna transportarbetet och i stället anlitat externa transportbolag. Utvecklingen har fortsatt under årets lopp med att fler logistikfunktioner och aktiviteter utförs av externa partner.

Varför ska du som kund utkontraktera din logistik?

Den främsta drivkraften för ökad användning av tredjepartslogistik är en allt tuffare global konkurrens som framtvingar ett ökat fokus på den egna kärnverksamheten och på att låta externa partner utföra övriga funktioner så effektivt som möjligt. Eller enklare uttryckt: du kan inte vara bra på allt utan måste välja var du har dina viktigaste, unika förmågor och kraftsamla kring dessa.

Parallellt med den ökade konkurrensen har kundernas krav ökat i alla branscher och segment. Kunder och konsumenter vill ha en hög servicenivå till en låg kostnad. Med allt fler kompetenta logistikpartner som erbjuder avancerade, IT-baserade logistikfunktioner och processer finns det goda förutsättningar för att en samverkan med en tredjepartslogistiker resulterar i hög servicenivå, ökad effektivitet samt flexibilitet och anpassningsförmåga.

Dra nytta av fördelarna med tredjepartslogistik:

 • Fokusera på den egna kärnverksamheten och överlåt allt mer komplexa och krävande logistikutmaningar åt en professionell tredjepartslogistiker och skapa därigenom förutsättningar för ökad tillväxt, ökad effektivitet och bättre marginaler
 • Öka din egen anpassningsförmåga och flexibilitet genom att skala upp och skala ned användningen av olika resurser
 • Öka den egna kontrollen
 • Accelerera genomförandet av logistikaktiviteter genom att dra nytta av de resurser, erfarenheter och den kompetens som finns hos 3PL (TPL)-företaget
 • Leverera snabbare till och etablera ditt företag på nya marknader genom att dra nytta av 3PL (TPL)-företagets infrastruktur, nätverk och avtal
 • Reducera kostnader i den egna verksamheten
 • Gör fasta kostnader rörliga genom att enbart utnyttja de resurser som behövs
 • Frigör egna resurser
 • Få tillgång till kunskap, kompetens, bästa arbetssätt, relationer och väl utvecklade metoder och processer från en mängd olika företag och branscher
 • Få tillgång till eftertraktade fysiska logistikresurser utan att behöva investera i egna fysiska logistikresurser och IT-system samt uppdateringar och underhåll av detta
 • Få tillgång till 3PL (TPL)-företagets väl utformade processer
 • Öka insynen och samordningsförmågan i försörjningsflödet genom att dra nytta av 3PL (TPL)-företagets IT-system och integrationer med egna och andra aktörers system
 • Säkra transportkapacitet genom att dra nytta av 3PL (TPL)-företagets nätverk, avtal och relationer
Projektmodell för en flygande start

Ett bra kundsamarbete kräver struktur

För att säkra att Hedin Parts nya kundsamarbeten kommer igång snabbt, friktionsfritt och når uppställda mål har vi tagit fram en tydlig och enhetlig projektmodell. Den välbeprövade modellen ligger till grund för varje nytt införandeprojekt. Målet är att ge varje ny kund en snabb och effektiv start och att vi förverkligar det som är överenskommet och avtalat.

Här sammanfattar vi de allra viktigaste delarna av vår projektmodell och införandeprocess:

 • Vår projektmodell är en fastlagd process för hur ett införandeprojekt organiseras och genomförs
 • Varje införandeprojekt har en intern beställare, oftast en Key Account Manager, som tillsammans med Hedin Parts ledning är ansvarig för projektet.
 • Införandeprojektet leds av en affärsansvarig som avrapporterar arbetet till en styrgrupp som stöttar och prioriterar under projektets gång. Ibland medverkar även olika referensgrupper, som ger synpunkter och råd i specifika frågor.
 • Projektet följer en metod som utvecklats och dokumenterats i Hedin Parts projekthandbok.
 • Innan ett införandeprojekt startas tydliggörs och dokumenteras projektets syfte, mål, innehåll och omfattning genom en implementeringsplan.
 • Vid implementering av nya kundsamarbeten krävs det alltid olika IT-integrationer. Här samarbetar Hedin Parts IT-avdelning med kundens experter, som gemensamt testar och kvalitetssäkrar integrationerna under införandeprojektet.
 • När ett införandeprojekt är klart redovisas resultatet i en slutrapport som överlämnas till projektägaren och styrgruppen.
 • Införandeprojektet resulterar i att vi har etablerat en SOP (ett standardiserat tillvägagångssätt) med fastlagda processer och rutiner som är väl förankrade med kunden och internt.
 • Därefter utses en projektledare som ansvarar för det fortsatta kundsamarbetet inklusive behov av förbättringar, förändringar, kompetensutveckling som kan ha framkommit under införandet men ännu inte genomförts.

Samsyn mellan kunden och Hedin Parts

Hela införandeprocessen ska givetvis alltid baseras på en samsyn med kunden och leva upp till de mål, krav och förväntningar som kunden har. När införandeprojektet är genomfört ska Hedin Parts kund känna sig trygg och väl informerad om vilka personer som är ansvariga för vad och vem de ska vända sig till i olika frågor.